Οι Υπηρεσιες μας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και Τομεις Δραστηριοτητων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και καινοτόμες
συμβουλευτικές υπηρεσιές

 • Αναπτυξιακά Προγράμματα Επενδυσεων
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Μελετών Σκοπιμότητας, Οικονομοτεχνικών Μελετών
 • Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου
 • Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Έρευνες Αγοράς, Έρευνες Νέων Προϊόντων και Υπηρεσίες Διαφήμισης
 • Χρηματοοικονομική (Αναδι)Οργάνωση Επιχειρήσεων και Μηχανοργάνωση
 • Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης

Αναπτυξιακά Προγράμματα Επενδυσεων

Η εταιρία Eikos Co είναι προσανατολισμένη στην εκπόνηση ολοκληρωμένων Μελετών Επενδύσεων με επιστημονικά δομημένο τρόπο. Η σύγχρονη επιχείρηση έχει ανάγκη από άρτια καταρτισμένους συνεργάτες για την υλοποίηση των αναπτυξιακών της στρατηγικών. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία μας στηρίζει με επιστημονικό και καινοτόμο τρόπο την προσπάθεια τους αυτή.

Σχεδιάζουμε, εκπονούμε και υλοποιούμε μελέτες και επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α., του Αναπτυξιακού Νόμου και άλλων προγραμμάτων επιδοτήσεων, όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Leader, Αλιείας), προγράμματα Π.Ε.Π. κ.α. σταθμίζοντας και υπολογίζοντας πάντα τον επενδυτικό κίνδυνο, δημιουργώντας παράλληλα σταθερή και μακροχρόνια επαγγελματική σχέση με τους επενδυτές μας. Η Eikos Co αναλαμβάνει για εσάς

 • Την ενημέρωση για όλες τις πτυχές του προγράμματος
 • Τον σχεδιασμό για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης πρότασης
 • Την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης και την υποβολή του φακέλου στον φορέα διαχείρισης
 • Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου μέχρι και την εκταμίευση της επιχορήγησης

Η εκ των προτέρων γνώση και στάθμιση των κινδύνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία που καθορίζουν τα σύγχρονα επενδυτικά σχήματα. Η Eikos Co είναι μια από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που παρέχει παράλληλα με Αναπτυξιακά Προγράμματα εξειδικευμένες υπηρεσίες Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου.

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Μελετών Σκοπιμότητας, Οικονομοτεχνικών Μελετών

Παρέχουμε δομημένες μελέτες σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Προσφέρουμε εμπεριστατωμένη ανάλυση σε θέματα επενδύσεων, στρατηγικής, οργάνωσης και δομής ενώ παράλληλα αναλύουμε, εκτιμούμε και σχεδιάζουμε μελλοντικά επιχειρηματικά εγχειρήματα. Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Επιχειρηματική πληροφόρηση και ανάλυση της αγοράς
 • Εκπόνηση μελετών Σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
 • Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας του επενδυτικού σχήματος
 • Εύρεση και διαχείριση χρηματοδοτικών προϊόντων
 • Τεχνοκρατική διοίκηση έργου

Στα πλαίσια των μελετών:

 • Προσδιορίζουμε τα πλεονεκτήματα, τα αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες ανάπτυξης και ενδεχόμενες απειλές για την ομαλή λειτουργία της επιχειρήσεις σας (ανάλυση SWOT)
 • Αναλύουμε τη θέση σας στην αγορά, τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και το κοινό στο οποίο αποβλέπετε
 • Αξιολογούμε εσωτερικές διαδικασίες και δομές οργάνωσης
 • Εκτιμούμε κύριους οικονομικούς παραμέτρους
 • Βελτιστοποιούμε τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων
 • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις

Η ανάλυση υπαρκτών ή / και μελλοντικών κινδύνων είναι ήσσονος σημασίας για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και για το λόγο αυτό ανάλογες μελέτες παρέχονται παράλληλα με την υπηρεσία Eikos Risk Management

Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου

Η πολυπλοκότητα στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων καθώς και η αβεβαιότητα για την έκβαση μελλοντικών καταστάσεων σε συνδυασμό με τις συνεχείς και ταχείς μεταβολές δημιουργεί στις μέρες πιο έντονα από ποτέ την ανάγκη για ολοκληρωμένη ανάλυση και διαχείριση κίνδυνου - Risk Management.

Η εταιρία μας αποτελεί μια από τις ελάχιστες πανελλαδικά που εξειδικεύεται στον συγκεκριμένο τομέα. Παρέχουμε ποιοτικές και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρισης κίνδυνου που αποτελούν απαραίτητο πλέον εργαλείο στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Προσφέρετε σε 7 κύριους τομείς οικονομία, περιβάλλον, υγεία, βιομηχανία, διοίκηση έργων, επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και ασφάλειας ενώ παράλληλα παρέχεται και σε μορφή μελετών σε αρκετά εξειδικευμένη αντικείμενα. Κάθε κλάδος προσεγγίζετε με μοντέλα βασισμένα στα ποιοτικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Θεμελιώδης φιλοσοφία του τμήματος διαχείρισης κινδύνων αποτελεί το ότι η εκ των προτέρων γνώση των κινδύνων και η συστηματική παρακολούθηση τους αποτελεί το μόνο βέβαιο δρόμο είτε για την αποφυγή είτε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Με γνώμονα το παραπάνω και πολύτιμα εφόδια την ακαδημαϊκή εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών της η Eikos Co παρέχει ολοκληρωμένες μελέτες ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων δομημένες πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου που ανήκετε.

Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Έρευνες Αγοράς, Έρευνες Νέων Προϊόντων και Υπηρεσίες Διαφήμισης

Η ανάλυση αγοράς αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητές μας. Προφέρεται ανά επιχειρηματικό τομέα και αποτελείται από ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων

Αποσκοπεί στη παροχή ολοκληρωμένης γνώσης του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην πλήρη καταγραφή των μεταβολών και των τάσεων που επικρατούν στην αγορά.

Η προσέγγιση μας είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική. Με τη χρήση μεθόδων και τεχνικών από τους τομείς της Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάλυσης Κινδύνων. Η συλλογή των δεδομένων διενεργείται είτε με ευρέως αναγνωρισμένων από τη διεθνή πρακτική τεχνικές δειγματοληψίας είτε με τη προσβασιμότητα μας σε εγχώριες και διεθνείς πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων.

Το άρτιο ακαδημαϊκό προφίλ του τομέα ανάλυσης σε συνδυασμό με την πολύτιμη εμπειρία και τη διαρκή παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων είναι σε θέση να προσφέρει μελέτες υψηλού επιστημονικού επιπέδου που συνδυάζουν ποιοτική και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση.

Στόχος των συγκεκριμένων μελετών είναι η συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων με στόχο άμεση την πληροφόρηση για το επιχειρηματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε customized λύσεις διαφήμισης από την εταιρική ταυτότητα μέχρι την κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop.

Χρηματοοικονομική (Αναδι)Οργάνωση Επιχειρήσεων και Μηχανοργάνωση

Στο ιδιαίτερα απαιτητικό και ασφυκτικό περιβάλλον που ζούμε εξασφαλίζουμε την προσαρμογή της επιχείρησής σας στα σύγχρονα δεδομένα, προσδίδοντας της τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παρέχουμε σε εσάς:

 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 • Υπηρεσίες συμβούλου στην εύρεση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων
 • Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και Ανάπτυξης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπόνηση μελετών Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων
 • Τεχνοκρατική διοίκηση και Υποστήριξη της διαδικασίας Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων

Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης

Στο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον της εποχής η ανάπτυξη σε νέους τομείς δραστηριοτήτων ή η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα μιας εταιρίας και της επιτρέπει να παραμένει ισχυρός παράγοντας στην αγορά.

Η εταιρία μας λειτουργεί ως ενεργός φορέας έρευνας και ανάπτυξης σε όλο το εύρος των Θετικών και Ανθρωπιστικών επιστήμων. Συνεργάζεται με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρέχει υπηρεσίες ερευνάς και ανάπτυξης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρίας που αποτελείται από στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής στάθμης, άρτια επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένα με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο εγγυάται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα

Είμαστε άμεσα στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία