Το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα κρίνεται ιδιαίτερα πρόσφορο µε αφορµή τις διατάξεις του τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου.

 

Η Eikos στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών, τη σύνταξη και παρακολούθηση του φακέλου καθώς και την επίβλεψη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι µελέτες που εκπονεί η Εικος για την ένταξη επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο είναι δοµηµένες πάνω στη ιδιαίτερη επενδυτική µας φιλοσοφία και περιλαµβάνουν,

• Αναλυτική επιχειρηµατική πληροφόρηση και ολοκληρωµένη έρευνα αγοράς,
• Ανάλυση βιωσιµότητας και εφικτότητας της επένδυσης
• Προσδιορισµός της Προστιθέµενης αξίας που αυτή θα επιφέρει
• Ολική ανάλυση και διαχείριση Κινδύνου τόσο του επενδυτικού σχεδίου όσο και της ίδιας της επιχείρησης πριν και µετά την επένδυση.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν αφενός µεν τη πληρότητα του φακέλου, αφετέρου δε την επιστηµονική εγκυρότητα των δεδοµένων του επενδυτικού σχεδίου, στοιχεία που αυξάνουν σηµαντικά τα ποσοστά υπαγωγής του σχεδίου στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου.

Η εταιρία µας αισθάνεται την επένδυση του δυνητικού της πελάτη ως δική της επένδυση και στέκεται δίπλα στον υποψήφιο επενδύτη παρέχοντας πληροφορίες και χαράσσοντας κατευθυντήριες γραµµές σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Απόλυτος στόχος µας είναι, ο επενδυτής να έχει πλήρη γνώση της αγοράς, των δυνατοτήτων του και των Κινδύνων που εµπεριέχονται σε επενδύσεις αυτού του µεγέθους.

 

 

Για περισσότερες για τις λεπτομέρεις του Επενδυτικού Νόμου πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις επικοινωνήστε με το τμήμα μελετών