Η εποχή µας διακρίνεται από συνεχείς και έντονες µεταβολές που αρκετά συχνά επιφέρουν απροσδόκητα γεγονότα και µη αναµενόµενες ραγδαίες εξελίξεις που χαρακτηρίζονται ως κρίσεις. Οι κρίσεις είτε πρόκειται για οικονοµικές, είτε για περιβαλλοντολογικές, πολιτικές ή βιοµηχανικές, µπορούν να επηρεάσουν άµεσα επιχειρήσεις και οργανισµούς.

Ως διαχείριση ή Χειρισµός κρίσης ( Crisis Management ) χαρακτηρίζεται η διαδικασία πρόληψης, περιορισµού και επίλυσης κρίσεων. Για τη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων απαιτείται η κατάρτιση ολοκληρωµένων σχεδίων πρόληψης και αντιµετώπισης, µε έµφαση στις στρατηγικές χειρισµού, στην επικοινωνία και σε άλλους κρίσιµους τοµείς.

Η Eikos αναλαµβάνει και σχεδιάζει µελέτες Χειρισµού Κρίσεων, που περιλαµβάνουν:

• Ολοκληρωµένη Ανάλυση και διαχείριση των ενδεχόµενων Κινδύνων, αναλυτικότερα Αναγνώριση πιθανών κινδύνων και διατίµηση πιθανότητας εκδήλωσης αυτών, Ανάλυση και ποσοτικοποίηση επιπτώσεων καθώς και προσδιορισµός του δείκτη Επιπτώσεων Κρίσης (Crisis Impact Value),
• Καταρτισµό δέσµης Μέτρων αντιµετώπισης της κρίσης σε επιχειρησιακό, οικονοµικό και επικοινωνιακό επίπεδο,
• Υπόδειξη µεθόδων µετακύλησης ή/και αντιστάθµισης του Κινδύνου,
• Επιµερισµό ρόλων και ευθυνών σε όλα τα στελέχη της διοικητικής πυραµίδας,
• Εκπόνηση µνηµονίου ενεργειών για τη πρόληψη και αντιµετώπιση µελλοντικών κρίσεων, Με εφόδια την επιστηµονική αρτιότητα και τη συναφή µε το αντικείµενο εµπειρία, αναλαµβάνουµε εξειδικευµένες µελέτες πρόληψης και χειρισµού κρίσεων µε γνώµονα την εφαρµογή της βέλτιστης στρατηγικής χειρισµού και της ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων.