Μια από τις πλέον εξειδικευμένες μελέτες που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας Eikos Risk Services είναι η διατίµηση και διαχείριση Κινδύνων στο κλάδο της Υγείας.

Απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της υγείας όπως φαρµακευτικές εταιρίες, εταιρίες γεωργικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων, εταιρίες στο χώρο των τροφίµων και ποτών κ.α.

Οι µελέτες που εκπονούνται από την εταιρία µας εστιάζουν στην ανάλυση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε προϊόντα εταιριών από τους παραπάνω κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρουµε περιπτώσεις τέτοιων µελετών,

• Έρευνα αντίδρασης και αξιοπιστίας φαρµάκων
• Ανάλυση και επεξεργασία ποιοτικών δεδοµένων προερχόµενα από κλινικές δοκιµές
• Εκτίµηση Κινδύνων ιατρικών διαδικασιών
• Μελέτες ύπαρξης επικίνδυνων µικροοργανισµών σε προϊόντα διατροφής, που δηµιουργούνται πριν και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, και η ολοκληρωµένη διαχείριση κινδύνων αυτών.
• Επιδηµιολογικές µελέτες

Η εταιρία µας κάνει χρήση καινοτόµων µεθόδων και πρακτικών από τους τοµείς της Ανάλυσης
Κινδύνου, των Βιοµαθηµατικών και της Βιοστατιστικής. Αναπτύσει εξειδικευµένα µοντέλα
προσαρµοσµένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιπτώσεις και εγγυάται την επιστηµονική ορθότητα των συµπερασµάτων της έρευνας.