Η Διοίκηση Έργων και η Ανάλυση και Διαχείριση των Κίνδυνων που τα συνοδεύουν αποτελούν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και επιτυχή αποπεράτωση ενός εγχειρήματος. Με τον όρο διαχείριση κινδύνων έργων περιγράφονται όλες εκείνες οι κατηγορίες κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός έργου, όσο αφορά το χρόνο, το κόστος, την ποιότητα και την απόδοσή του.

Η Eikos μέσω της υπηρεσίας Eikos Risk Services αναλαμβάνει και εκπονεί μελέτες αυτού του είδους που αποβλέπουν στην αποφυγή κλασικών λαθών, στη χρήση θεμελιωδών αρχών ανάπτυξης, στη διατίµηση και στο χειρισµό του κινδύνου καθώς και στη χρήση βέλτιστων αποτελεσµατικών πρακτικών.

Η μελέτη επικεντρώνεται,

• Στην αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την εν γένη πορεία του έργου,
• Στο σχεδιασμό χρονοδιαγραμμάτων βέλτιστης αποτελεσματικότητας,
• Στην ανίχνευση παραγόντων που επιφέρουν καθυστερήσεις και στη ποσοτικοποίηση των κίνδυνων εμφάνισης αυτών και των επιπτώσεων που αυτές θα επιφέρουν,
• Στη διασφάλιση ποιότητας και αντοχής των Υλικών,
• Στη δημιουργία πλαισίου για την Ασφάλεια εκτέλεσης εργασιών,
• Στην διατίµηση και διαχείριση Επιχειρησιακών κινδύνων.

Η επιστημονική αρτιότητα του τμήματος διοίκησης Κινδύνων της εταιρίας μας και η συνεργασία της με ένα δίκτυο εξειδικευμένων μηχανικών εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διοίκηση Έργων σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση των πάσης φύσης Επιχειρησιακών Κινδύνων.