Η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν έννοιες που χρόνο με το χρόνο γίνονται αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινής μας ζωής. Με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με βαθύ αίσθημα οικολογικής συνείδησης η eikos εκπονεί εξειδικευμένες μελέτες Εκτίμησης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου. Σκοπός των μελετών αυτών είναι η ανάλυση και διοίκηση περιβαλλοντικών κινδύνων καθώς και οι μελέτες πρόληψης ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών.
Τα κύρια στάδια της μελέτης αφορούν:

• τη κατανόηση των εννοιών του κινδύνου(Hazard) και της απειλής(Thread),
• την ανίχνευση των διαδικασιών εµφάνισης των κινδύνων και των απειλών (Risk Identification),
• την ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων για την εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης των παραπάνω κινδύνων (Risk Assessment),
• τη διατίμηση και ανάλυση των επιπτώσεων της εμφάνισης των κινδύνων και των απειλών μέσω μιας θεωρητικής προσέγγισης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Impact Analysis).

Η εκπόνηση μελετών Εκτίμησης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου απευθύνεται σε δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν σαν στόχο την αντιμετώπιση οικολογικών προβλημάτων και τη χάραξη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολίτικης.