Η πιστοληπτική ικανότητα αποτελεί ένα μέτρο αποτίμησης των οικονομικών δυνατοτήτων μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα ερευνάται η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η εκτίμηση διενεργείται μέσω της αξιολόγησης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι οικονομικά στοιχεία όπως ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσεως, και αριθμοδείκτες, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως, κλαδικά στοιχεία, το προσωπικό και η συνέπεια της επιχείρησης στην αγορά.

Η Eikos με τη χρήση εξελιγμένων μοντέλων και πρακτικών διατιμά το βαθμό ασυνέπειας (Credit Score). Ανάλογα με το βαθµό κατατάσσει την επιχείρηση σε δεκάβαθμη κλίμακα διαβάθμισης κινδύνου. Σε κάθε διαβαθμισμένο διάστημα αντιστοιχεί συγκεκριμένη πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας (Probability of Default) .

Η διαβάθμιση καθορίζει τη κατάταξη της επιχειρήσεις σε υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού ρίσκου. Όσο υψηλότερα κατατάσσεται η επιχείρηση, τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα µη τήρησης των υποχρεώσεων της. Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η διαβάθµιση στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση τόσο πιο επισφαλής θεωρείται.

Η Πιστοληπτική αξιολόγηση επιχειρήσεων μέσω της Υπηρεσίας Eikos Risk Services προσφέρεται μεμονωμένα σε επιχειρήσεις, αλλά και ως τμήμα της μελέτης για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα επενδύσεων, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος. Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για μια επιχείρηση καθώς αποτιμώνται οι δυνατότητες της να ανταπεξέλθει σε μια ενδεχόμενη επένδυση.

Επιπλέον, στα πλαίσια της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ, η εταιρία μας αναλαμβάνει για λογαριασμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τη δημιουργία πλατφόρμας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου εσωτερικού συστήματος αξιολόγησης των κινδύνων (internal ratings based approach – IRB ) απόλυτα συμβατή με το πυλώνα Ι της οδηγίας.