Οι επενδύσεις αποτελούν τη κύρια έκφραση της οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στη χωρά μας βιώνουμε την εποχή της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας μέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και ιδιαίτερα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η eikos αναγνωρίζοντας την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής πληροφόρησης σε θέματα επενδύσεων παρέχει το πακέτο υπηρεσιών Eikos Market Analysis & Eikos Risk Services. Η Ανάλυση και διαχείριση επενδυτικών κινδύνων παρέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την οργάνωση και υλοποίηση μιας επένδυσης σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Ειδικότερα,

• Αναλύεται η δυναμική της αγοράς και αποτυπώνονται οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μια σειρά παραμέτρων όπως ο ανταγωνισμός, το προϊόν , το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι δυνατότητες της επιχείρησης.

• Αποτιμώνται οι δυνατότητες της επιχείρησης οικονομικά, διοικητικά και επιχειρησιακά και εκτιµούνται οι κίνδυνοι που θα ανακύψουν από την νέα επενδυτική δραστηριότητα καθώς και οι οικονομικές αντοχές της επιχείρησης λαμβάνοντας κατά νου διάφορα πιθανά σενάρια.

• Προσδιορίζονται πιθανοί κίνδυνοι στη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης όπως η μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και η ενδεχόμενη έλλειψη ρευστότητας,

• Προβλέπουμε τις προοπτικές της επιχειρήσης και εκτιμούμε μελλοντικούς κινδύνους που θα προκύψουν σε κάθε επίπεδο.

Η υπηρεσία Eikos Risk Services, στο τομέα των επενδύσεων, προσφέρει μια ολοκληρωμένη μελέτη υψηλού επιπέδου, τα εξαγόμενα της οποίας αποτελούν απαραίτητο εργαλείο πριν και κατά την διάρκεια υλοποιήσης της επένδυσης και συνάμα ένα πολύτιμο εφόδιο για τη διοίκηση μετά την αποπεράτωση της.

Προσκαλούμε κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο επενδυτή να ενημερωθεί για το ολοκληρωμένο πακέτο Eikos Market Analysis & Eikos Risk Services σε συνδυασμό με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα επιπλέον ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρία μας.