Το επίπεδο της ανεργίας, τα χαρακτηριστικά που τη συντηρούν και η μελλοντική της τάση, αποτελούν ζητούμενο για τη κεντρική διοίκηση και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Η μελλοντική τάση των επιτοκίων και το εκτιμώμενο κόστος δανεισμού επηρεάζει κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη. Η εικόνα του πληθωρισμού σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο έχει άμεσα αποτελέσματα στη συμπεριφορά των οικονομικών συντελεστών.

Η eikos διενεργεί συστηματικές μελέτες παρακολούθησης και αποτίμησης κύριων μακροοικονομικών δεικτών που επηρεάζουν το ΑΕΠ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια.

Αποκλειστικός στόχος των εν λόγο μελετών είναι η σκιαγράφηση του οικονομικού περιβάλλοντος που προσφέρεται σε εσάς μέσω της Υπηρεσίας Eikos Market Analysis και η διαχείριση των κινδύνων που ανακύπτουν σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Οι μελέτες διαχείρισης Μακροοικονομικών κινδύνων μέσω της υπηρεσίας Εικος Risk Services απευθύνεται σε κρατικούς και μη οργανισμούς, τοπικές αυτοδιοικήσεις και φορείς του κοινωνικού και του επιχειρηματικού τομέα. Αποτελούν ένα πολύτιμο εφόδιο στη χάραξη στρατηγικής πολίτικης και υλοποίησης αυτής σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται για τις συνεχείς και απρόβλεπες μεταβολές του.