Η χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου αναφέρεται σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων και ασφαλίσεων και εμπεριέχεται σε κάθε στοιχείο των χρηματαγορών όπως ομόλογα, παράγωγα, μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.

Η μελέτη στρέφεται κυρίως στους παράγοντες που καθιστούν τα παραπάνω προϊόντα αβέβαια και ασταθή σε προβλέψεις. Ειδικότερα, μέσω τηςΥπηρεσίας Εικος Risk Services αναλύεται,

• η διακύμανση και η αστάθεια των χρηματιστηριακών αγορών ή / και προϊόντων χαρτοφυλακίου.
• η συσχέτιση των μεταβλητών αυτών μεταξύ τους.
• η αντοχή και συμπεριφορά τους σε έντονες και ακραίες καταστάσεις(stress testing) όπως λόγου χάρη μια έντονη ύφεση στην οικονομία ή μια ακραία συμπεριφορά του γενικού δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου.

Έχοντας εκτιμήσει τα παραπάνω, παρέχεται εμπεριστατωμένη ανάλυση πρακτικών αντιστάθμισης των κινδύνων (Hedging Strategies).

Το άρτιο ακαδημαϊκό προφίλ του τμήματος Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων επιτρέπει την εκτίμηση χρηματοοικονομικών κινδύνων με τη χρήση κλασικών μεθόδων αποτίμησης χαρτοφυλακίων αλλά και νέων καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης όπως η μέθοδος VaR (Value at Risk) που αποτελεί το πρότυπο και ένα από τους κύριους παραμέτρους της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ για τη διαχείριση κινδύνων.