Η πολυπλοκότητα στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων καθώς και η αβεβαιότητα για την έκβαση μελλοντικών καταστάσεων σε συνδυασμό με τις συνεχείς και ταχείες μεταβολές της αγοράς δημιουργεί στις μέρες μας πιο έντονα από ποτέ την ανάγκη για ολοκληρωμένη Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου - Risk Management.

Μέσω της υπηρεσίας Eikos Risk Services παρέχουμε ποιοτικές και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αποτελούν απαραίτητο πλέον εργαλείο τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητκό επίπεδο.

Προσφέρετε σε πέντε κύριους τομείς οικονομία, περιβάλλον, υγεία, βιομηχανία και διοίκηση έργων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα παρέχεται και σε μορφή μελετών σε αρκετά εξειδικευμένα αντικείμενα. Κάθε κλάδος προσεγγίζετε με μοντέλα βασισμένα στα ποιοτικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η βασική όμως προσέγγιση είναι ιδία για κάθε δραστηριότητα. Αναλυτικότερα, μέσω της Υπηρεσίας Eikos Risk Services προσανατολιζόμαστε στο Τρίπτυχο :

[Σενάριο] => [Πιθανότητα] => [Επιπτώσεις ]

και εξετάζουμε,

• Τι μπορεί να συμβεί ;
• Πόσο πιθανό είναι να συμβεί ;
• Δεδομένο ότι συνέβη , ποιές είναι οι επιπτώσεις;

Θεμελιώδης φιλοσοφία του τμήματος διαχείρισης κινδύνων αποτελεί το ότι η εκ των προτέρων γνώση των κινδύνων και η συστηματική παρακολούθηση τους αποτελεί το μόνο βέβαιο δρόμο είτε για την αποφυγή, είτε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Με γνώμονα το παραπάνω και πολύτιμα εφόδια την ακαδημαϊκή εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών του τμήματος Risk Management η Eikos παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες μελέτες Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων δομημένες πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου που ανήκετε.

Oικονομία

1.Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι

2.Μακροοικονομικοί Κίνδυνοι

3.Επενδυτικοι Κινδυνοι

4.Πιστοληπτική αξιολόγηση επιχειρήσεων

Περιβάλλον

Βιομηχανία

Κίνδυνοι διοίκησης έργων

Υγεία