Η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Προσφέρει εμπεριστατωμένη ανάλυση σε θέματα οργάνωσης και δομής ενώ παράλληλα προτείνει, εκτιμά και προβλέπει μελλοντικά επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Συσχετίζεται άμεσα με την ανάλυση της αγοράς και μέσω της υπηρεσίας eikos Market Analysis,

• Προσδιορίζουμε τα πλεονεκτήματα, τα αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες ανάπτυξης και ενδεχόμενες απειλές για την ομαλή λειτουργία της επιχειρήσεις σας (ανάλυση SWOT).
• Αναλύουμε τη θέση σας στην αγορά, τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και το κοινό στο οποίο αποβλέπεται.
• Αξιολογούμαι εσωτερικές διαδικασίες και δομές οργάνωσης.
• Εκτιμούμε κύριους οικονομικούς παραμέτρους.
• Βελτιστοποιούμε τη διαδικασία λήψεωςαποφάσεων.
• Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Η ανάλυση υπαρκτών ή / και μελλοντικών κινδύνων είναι παράγοντας ήσσονος σημασίας για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και για το λόγο αυτό ανάλογες μελέτες παρέxονται παράλληλα με την υπηρεσία Eikos Risk Management.