Η ανάλυση της αγοράς αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρίας μας. Προφέρεται μέσω της υπηρεσίας eikos Market Analysis ανά επιχειρηματικό τομέα και αποτελείται από ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων .
Αποσκοπεί στη παροχή ολοκληρωμένης γνώσης του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην πλήρη καταγραφή των μεταβολών και των τάσεων που επικρατούν στην αγορά.
Η προσέγγιση μας είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική. Η ποιοτική ανάλυση αναδεικνύει τους παράγοντες κύριου ενδιαφέροντος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η ποσοτικοποίηση των ευρημάτων, διενεργείται με τη χρήση ευρέως αναγνωρισμένων μεθόδων και τεχνικών από τους τομείς της Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Οικονομίας και της Ανάλυσης Κινδύνων. Η αποκομιδή των δεδομένων πραγματοποιείται είτε με ευρέως αναγνωρισμένων από τη διεθνή πρακτική τεχνικές δειγματοληψίας, είτε με τη προσβασιμότητα μας σε εγχώριες και διεθνείς πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων .
Το άρτιο ακαδημαϊκό προφίλ του τομέα ανάλυσης σε συνδυασμό με την πολύτιμη εμπειρία και τη διαρκή παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων είναι σε θέση να προσφέρει μελέτες υψηλού επιστημονικού επιπέδου που συνδυάζουν ποιοτική και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση.
Στόχος των συγκεκριμένων μελετών είναι η συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων και η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για το επιχειρηματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Έρευνα Αγοράς

Business Plan

Νέα Προϊόντα

Έρευνες Ικανοποίησης

Κοινωνικές Μελέτες