Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B' κύκλου του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Κυριος Στόχος, η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά σε τρείς περιόδους
1η  περίοδο υποβολής,  από 05/07/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 09/08/2017.
2η περίοδο υποβολής, από 06/09/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 11/10/2017.
3ή περίοδο υποβολής, από 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
A.    Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή μισθωτοί.
B.    Ελεύθεροι Επαγγελματίες - φυσικά πρόσωπα (Ιατροί, δικηγόροι, Μηχανικοί, Λογιστές κ.α.) πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια – Κριτήρια αποκλεισμού
Ο μέσος όρος του ατομικού/οικογενειακού εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 θα πρέπει να είναι ≤ 22.000 ευρώ / 35.000 ευρώ.
Επιπλέον για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2013 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού/ύψους επένδυσης  
από 5.000 έως 25.000€ ( πλέον ΦΠΑ ) ενός ατόμου-ελεύθερου επαγγελματία.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιδότησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
-    το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία κ.α.), έως 60% του Π/Υ.
-    Δαπάνες για αμοιβές τρίτων έως 20% του Π/Υ. Ειδικότερα για νομική, λογιστική υποστήριξη (έως 2.000 €) , Αμοιβή Μελετητών για σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου (έως 1.000 €), υπηρεσίες, θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης,
-    οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,  και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του Π/Υ με την κατασκευή ιστοσελίδας με εφαρμογή για ΑΜΕΑ έως 2.000 €.
-    Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του Π/Υ
-    Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) έως 30% του Π/Υ
-    Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000 €
-    Δαπάνες ανακαίνισης και επαγγελματικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, με την προϋπόθεση διατήρησης της επένδυσης για 3 έτη.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η λήψη ενεργειών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο χώρο της επιχείρησης.

Menu

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017

 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΕΣΠΑ

 

Περισσότερα...